PRIVACY STATEMENT AGAPANTHUS BB

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang
aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet
bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of
vanwege Agapanthus bb en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en
bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps
waarnaar Agapanthus bb op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Agapanthus bb adviseert
het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Agapanthus bb
Agapanthus bb is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met
ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement
wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege
Agapanthus bb.

Agapanthus bb is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36048424. Agapanthus bb
is gevestigd en kantoorhoudend in 1616 AN Hoogkarspel aan de Streekweg 200, en bereikbaar via het
e-mailadres info@agapanthusbb.nl.

 • Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
  Agapanthus bb kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
   Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail,
  telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 •  Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze
  dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het
  gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in
  opdracht van Agapanthus bb op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die
  worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Agapanthus bb optreden. Wij
  zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Agapanthus
  bb plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende
  derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Agapanthus bb kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Agapanthus bb, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
Agapanthus bb verstrekt. Agapanthus bb kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •  Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer,
  e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor
  de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik
  van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Agapanthus bb gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de
overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verhuur van kamers en appartement en voor
de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor
de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar
  (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  Agapanthus bb kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te
  ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Agapanthus bb kan je persoonsgegevens delen met aan Agapanthus bb gelieerde ondernemingen, haar
opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Agapanthus bb kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Agapanthus bb rustende
wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Agapanthus bb heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te
waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en
Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies
zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten
binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 •  de datum en tijd van het bezoek;
 •  de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 •  de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te
vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies
kunnen zowel door Agapanthus bb zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Agapanthus
bb samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de
Agapanthus bb website:

Functionele cookies
Agapanthus bb plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren
en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van
de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Agapanthus bb maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee
informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal
websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens
worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te
stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
Agapanthus bb heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy
vriendelijke manier zijn ingesteld. Agapanthus bb heeft Google geen toestemming gegeven om via
Agapanthus bb verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van
de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten
maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen
zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden
gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij
het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via
deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen
hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens
die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene
voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Agapanthus bb bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 7 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit
noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?
U dient er zelf voor te zorgen dat Agapanthus bb over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het
e-mailadres info@agapanthusbb.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde
gegevens door Agapanthus bb, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw
(persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden
verwerkt. Agapanthus bb zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Agapanthus bb of aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Agapanthus bb neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende
fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact
worden opgenomen met Agapanthus bb via info@agapanthusbb.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit
privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te
bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de
wijze waarop Agapanthus bb omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met
ons opnemen via info@agapanthusbb.nl.